REGULAMIN UCZESTNICTWA

W IMPREZACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ INSTYTUT „ZDROWIE Z NATURY”

§1

Postanowienia Ogólne

Słownik definicji

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:

 1. Impreza – wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym, społecznym, edukacyjnym, dydaktycznym, warsztatowym, publicystycznym, organizowane w ramach prowadzonej przez fundację działalności samodzielnie lub jako współorganizatora na podstawie zawartych umów lub porozumień, niezależnie od jego nazwy. Imprezy mają charakter zamknięty – są przeznaczone dla określonego grona zarejestrowanych uczestników. Imprezy o charakterze otwartym lub masowym organizowane są według zasad zawartych w odrębnych przepisach.
 2. Uczestnictwo w imprezie – odpłatne lub nieodpłatne umożliwienie udziału w części naukowo-szkoleniowej, dydaktycznej, warsztatowej, edukacyjnej, publicystycznej itp.
 3. Uczestnik imprezy – osoba, która dokonała rejestracji, wniosła opłatę i potwierdziła swoją obecność w punkcie rejestracji podczas imprezy.
 4. Pakiet konferencyjny – pakiet świadczeń na rzecz uczestnika imprezy.
 5. Umowa uczestnictwa w imprezie – umowa zawarta z uczestnikiem na udział w imprezie, korzystanie z pakietu konferencyjnego, której integralną częścią jest niniejszy regulamin.
 6. Uczestnik VIP – uczestnik imprezy posiadający status VIP na podstawie specjalnego zaproszenia fundacji Instytut „Zdrowie z Natury”
 7. Limitowany dostęp – ograniczony dostęp do powierzchni wystawienniczych w czasie trwania imprezy.
 8. Organizator – Instytut „Zdrowie z Natury” niezależnie od tego, czy jest samodzielnym organizatorem imprezy czy występuje jako współorganizator na podstawie zawartych umów lub porozumień.
 9. Aktualne informacje o imprezie – Organizator informuje, iż wszelkie aktualne dane dotyczące organizowanych imprez dostępne są na stronie internetowej www.zdrowieznatury.org lub pod nr telefonu 663 339 959
 10. Przepisy prawne – przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy porozumień, konwencji i umów, jakich jest sygnatariuszem.

§2

Zasady udziału w Imprezie

Warunkami uczestnictwa w Imprezie (zawarcia Umowy na uczestnictwo) są:

 1. rejestracja uczestnictwa w Imprezie,
 2. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora,
 3. potwierdzenie swojego uczestnictwa w recepcji Imprezy.

§3

Sposoby i warunki rejestracji

 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Imprezie może dokonać rejestracji poprzez:
  1. rejestrację w Internetowym Serwisie Rejestracyjnym pod adresem
  2. rejestrację uczestnictwa drogą mailową na adres fundacja@zdrowieznatury.org,
  3. rejestrację osobistą przed rozpoczęciem Imprezy.
 2. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie danych obowiązkowych oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Należy podać nazwę konferencji, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy oraz numer telefonu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może podnosić, iż nie został należycie powiadomiony o zmianach w Imprezie, jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym uniemożliwiały z nim kontakt.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Imprezę w każdym czasie bez podania przyczyny.

§4

Wnoszenie opłat za uczestnictwo

 1. Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie:
  1. przelewu bankowego,
  2. przelewu pocztowego,
  3. przelewu w systemie transakcji typu pay-pal,
  4. wpłaty własnej w recepcji Imprezy,
  5. wpłaty w kasie w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Imprezy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika lub Imprezy.
 4. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest mieć przy sobie dowód wniesienia opłaty za uczestnictwo i w razie wątpliwości okazać go w recepcji Imprezy.
 5. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Imprezę osobie okazującej dowód wpłaty, w stosunku do którego zachodzą zastrzeżenia określone w pkt 2. i 3.
 6. W przypadku wnoszenia opłaty za uczestnictwo na miejscu, przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania Imprezy, Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi pełnego pakietu konferencyjnego.
 7. W ramach wnoszonej opłaty Uczestnikowi przysługuje prawo do pakietu konferencyjnego. Informacje o zakresie pakietu konferencyjnego są dostępne w ramach aktualnych informacji o Imprezie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu pakietu konferencyjnego oraz wprowadzania zmian w planie Imprezy.
 9. Jeśli świadczenie na rzecz Uczestnika związane jest z kolejnością wnoszonych opłat za uczestnictwo, decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora. Opłaty, które wpłyną po wyznaczonej dacie pomimo ich wcześniejszego nadania, uznawane są za wpłaty po terminie.

§5

Materiały informacyjne, sposób komunikacji

 1. Wszelkie materiały drukowane, w tym plakaty, ulotki i e-maile dotyczące Imprezy oraz inne formy kontaktu mają jedynie charakter informacyjny – zawarte w nich informacje mogą ulec zmianie i nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Aktualną ofertę (w tym cennik) dotyczącą Imprezy można uzyskać wyłącznie na stronie internetowej www.zdrowieznatury.org oraz telefonicznie pod nr 663 339 959

§6

Zmiany w ramach Imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Imprezie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć:
  1. miejsca konferencji,
  2. czasu trwania,
  3. pakietu konferencyjnego,
  4. planu merytorycznego Imprezy.
 2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników z zastrzeżeniem §4.
 3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
  1. wysłanie informacji e-mailem lub
  2. SMS-em, lub
  3. powiadomienie telefoniczne, na adresy i numery telefonów podane przez Uczestnika podczas rejestracji,
  4. zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Imprezy.
 4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.

§7

Odwołanie Imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników.
 3. Poinformowanie o zmianach nastąpi zgodnie z §6 pkt 3 i 4.
 4. Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za Uczestnictwo ciągu 30 dni od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu konferencji.

§8

Rezygnacja z uczestnictwa w Imprezie

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Imprezie.
 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Imprezie musi być dokonana w formie pisemnej (poczta, e-mail).
 3. Wpłacone środki zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika, jeśli nie wynikała ona ze zmian określonych w §6 lub §7, Organizator pobierze 20-procentową opłatę manipulacyjną, którą ma prawo potrącić z wniesionych przez Uczestnika środków.
 5. W przypadku jeśli rezygnacja Uczestnika nastąpiła na mniej niż 14 dni przed Imprezą Organizator nie zwraca wniesionych opłat.

§9

Zasady organizacyjne podczas Imprezy

 1. Poniższe zasady dotyczą zachowania się Uczestników w trakcie trwania Imprezy, w tym również odpłatnych imprez towarzyszących nieobjętych pakietem konferencyjnym.
 2. W trakcie udziału w Imprezie Uczestnik jest zobowiązany do:
  1. stosowania się do poleceń porządkowych personelu Organizatora,
  2. stosowania się do poleceń służb porządkowych zabezpieczających Imprezę,
  3. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu Imprezy, imprez towarzyszących,
  4. stosowania się do zakazu wnoszenia na teren Imprezy alkoholu,
  5. palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i stosownie oznakowanych,
  6. stosowania się do zakazu uczestnictwa w Imprezie pod wpływem środków lub leków odurzających,
  7. zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w sposób nieutrudniający uczestnictwa w Imprezie i miejscu zakwaterowania innym osobom,
  8. stosowania się do całkowitego zakazu utrwalania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami zapisu treści konferencji, chyba że otrzymał stosowną pisemną zgodę Organizatora,
  9. stosowania się do przestrzegania praw autorskich wykładowców,
  10. posiadania i noszenia w widocznym miejscu identyfikatora w trakcie trwania Imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Imprezy Uczestników naruszających zasady zachowania określone w pkt 2.
 4. Uczestnik usunięty z Imprezy zgodnie z pkt 3. traci prawo do kontynuowania uczestnictwa w Imprezie bez odszkodowania, a wniesiona opłata nie ulega zwrotowi.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Imprezą, jak również w miejscach zakwaterowania.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpłatność za parkingi hotelowe i miejsca postojowe przed miejscami Imprez.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Imprezy.
 8. Organizator ponadto zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia z Imprezy Uczestników nieposiadających identyfikatorów,
  2. wydzielenia w trakcie trwania Imprezy obszaru z limitowanym dostępem dla określonej grupy Uczestników,
  3. niewydawania zgubionych kuponów uprawniających do świadczeń socjalnych w ramach pakietu konferencyjnego.
 9. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracowników Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innych Uczestników.

§10

Promocja

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych Imprez.
 2. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na stosowaniu upustów, rabatów, uczestnictwa w imprezach dodatkowych lub odpłatności za ograniczony dostęp w imprezie, konkursów itp.
 3. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji i wnieśli opłatę za uczestnictwo przed akcją promocyjną nie mogą domagać się zwrotu całości lub części wniesionych opłat za uczestnictwo z uwagi na prowadzoną przez Organizatora akcję promocyjną.
 4. Jeśli udział w promocji limitowany jest kolejnością zgłoszeń i wniesieniem opłaty za uczestnictwo, decyduje data wpływu opłaty na konto Organizatora.
 5. Organizator może dowolnie nadawać i określać Uczestnikom status Uczestnika VIP.

§11

Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Imprezy wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833). Administratorem baz danych jest Instytut „Zdrowie z Natury”, siedziba: 87-100 Toruń, ul. Raszei 6.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Uczestnik zgłasza swoją wolę listem poleconym wysłanym na adres Organizatora.
 5. Imprezy organizowane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.zdrowieznatury.org.
 7. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na zmianę w regulaminie w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego Regulaminu.
 8. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie prowadzona na adres/dane teleadresowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do Uczestnika z uwagi na błędne/niepełne dane teleadresowe.
 10. Domniemywa się, iż list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi adres Uczestnika jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od dnia nadania.
 11. Niedochowanie przez Uczestnika formy korespondencji skutkuje jej nieważnością względem Organizatora.

Toruń, 20 września 2014 r.