Fundacja INSTYTUT “ZDROWIE Z NATURY”

z siedzibą w Toruniu

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja INSTYTUT “ZDROWIE Z NATURY”  zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona przez:

 1. Katarzynę Kamińską,
 2. Magdalenę Karinę Kołtuńską,
 3. Małgorzatę Zalewa,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 lutego 2014 roku przez asesora notarialnego Mateusza Fabirkiewicza – zastępcę notariusza Marka Krzysztofa Kolasińskiego w Toruniu, Repertorium A numer 368/2014  oraz aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 marca 2014 roku przez asesora notarialnego Mateusza Fabirkiewicza – zastępcę notariusza Adama Kolasińskiego w Toruniu, Repertorium A numer 64/2014, na czas nieograniczony, działa na podstawie przepisów obowiązującej Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późn. zm., Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm. oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Fundacji jest Toruń.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie.

§3

 1. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest:

 1. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom dietozależnym.
 2. Działalność edukacyjna w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia i zależnościach pomiędzy dietą a stanem zdrowia, skierowana w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, kobiet (szczególnie w ciąży), seniorów, a także do instytucji.
 3. Działalność naukowa polegająca na gromadzeniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania i wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie.
 4. Działanie na rzecz poprawy jakości żywienia w placówkach publicznych, ze szczególnym naciskiem na przedszkola i szkoły.
 5. Animowanie kontaktów bezpośrednich pomiędzy producentami żywności i konsumentami.
 6. Profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji.
 7. Działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i zapobieganie depresji.
 8. Przeciwdziałanie alienacji i samotności oraz różnym formom wykluczenia społecznego.
 9. Działalność proekologiczna, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo produkcji żywności oraz ochrona środowiska naturalnego.
 10. Promocja oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, poszczególnych regionów Polski, także za granicą.
 11. Propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki kulinarnej.
 12. Wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej.
 13. Integracja kobiet i działania na rzecz wyrównywania szans.
 14. Podnoszenie świadomości społecznej i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
 15. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 16. Promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego miasta i regionu.
 17. Działania na rzecz osób długotrwale bezrobotnych oraz aktywizacja środowisk „ 45 plus”.
 18. Upowszechnianie oraz promocja przedsiębiorczości.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej:
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, spotkań edukacyjnych, wykładów, wyjazdów edukacyjnych, pokazów filmów edukacyjnych;
  • organizowanie warsztatów (kulinarnych, dietetycznych), konferencji, pokazów, degustacji;
  • działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.
 2. Organizowanie aukcji, kiermaszy, targów itd.;
 3. Udział w targach i innych wydarzeniach branży turystycznej, zdrowotnej, kulturalnej i kulinarnej;
 4. Organizowanie wycieczek, wyjazdów pilotażowych, wycieczek objazdowych, degustacji, wczasów i obozów tematycznych;
 5. Tworzenie i udział w tworzeniu polskich szlaków kulinarnych i turystycznych;
 6. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
 7. Organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli itp.;
 8. Prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych;
 9. Prowadzenie ośrodków realizujących cele fundacji;
 10. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy zgodne z celami Fundacji;
 11. Współpracę z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji;
 12. Pracę na rzecz środowiska lokalnego;
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 14. Prowadzenie biura Fundacji.
 1. Działania, usługi, świadczenia w ramach działalności odpłatnej będą udostępniane odbiorcom po cenach wynikających z bezpośredniej kalkulacji kosztów.

§6.1

Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną poprzez :

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej:
  1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, spotkań edukacyjnych, wykładów, wyjazdów edukacyjnych, pokazów filmów edukacyjnych;
  2. organizowanie warsztatów (kulinarnych, dietetycznych), konferencji, pokazów, degustacji;
  3. działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.
 2. Organizowanie aukcji, kiermaszy, targów itd.;
 3. Udział w targach i innych wydarzeniach branży turystycznej, zdrowotnej, kulturalnej i kulinarnej;
 4. Organizowanie wycieczek, wyjazdów pilotażowych, wycieczek objazdowych, degustacji, wczasów i obozów tematycznych;
 5. Tworzenie i udział w tworzeniu polskich szlaków kulinarnych i turystycznych;
 6. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
 7. Organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli itp.;
 8. Prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych;
 9. Prowadzenie ośrodków realizujących cele fundacji;
 10. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy zgodne z celami Fundacji;
 11. Współpracę z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji;
 12. Pracę na rzecz środowiska lokalnego;
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 14. Prowadzenie biura Fundacji.

§7

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  • Wydawanie książek (58.11.Z )
  • Pozostała działalność wydawnicza ( 58.19.Z)
  • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
  • Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
  • Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
  • Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
  • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B)
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)
 4. Do realizacji swoich działań może zatrudniać pracowników.
 5. Fundacja może również zawiązywać partnerstwa z organizacjami trzecimi i/lub podzlecać wykonanie określonych w stosownych umowach zadań. Partnerami/podwykonawcami mogą być podmioty zagraniczne.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 (dwa tysiące sto) złotych, z czego 1.000,00 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. zbiórek i imprez publicznych,
 4. loterii, aukcji,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. innych aktywów i praw majątkowych,
 7. udziałów w zyskach osób prawnych,
 8. odsetek bankowych,
 9. nawiązek i świadczeń zasądzonych przez sąd,
 10. odpłatnej działalności statutowej,
 11. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§10

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku wprost tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezsporne jest, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§11

 1. Zabronione jest udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Zabrania się przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 3. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§12

 1. Organami Fundacji są :
  • Rada Fundacji
  • Zarząd
 2. O posiedzeniach Zarządu i Rady muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie ww. organów (pisemnie / pocztą elektroniczną).

Rada Fundacji

§13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję.  Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 2. Członków Rady Fundacji powołują i kooptują Fundatorzy. Po ich śmierci nowych członków Rady powołuje i kooptuje Rada Fundacji większością głosów.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka.

§14

 1. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 3. Radę Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego RF.
 5. Rada Fundacji może podejmować uchwały korespondencyjne (również za pomocą poczty elektronicznej).

§15

 1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności :
  • ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  • kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  • wytyczanie wraz z Zarządem głównych kierunków działalności Fundacji oraz zatwierdzanie planów działania Fundacji,
  • nadzór nad działalnością Fundacji,
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  • uchwalanie regulaminu i zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz członków zarządu,
  • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 2. Do zawierania umów z Prezesem Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady Fundacji.

Zarząd Fundacji

§16

 1. Zarząd fundacji jest organem zarządzająco-wykonawczym i składa się z nie więcej niż trzech osób – prezesa i członków Zarządu – powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu – Prezesa Zarządu i członków Zarządu powołują Fundatorzy.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie bądź są zatrudnieni w Fundacji, jeśli taką decyzję podejmie Rada Fundacji. Są wówczas wynagradzani wg zasad ustalonych przez uchwałę Rady Fundacji.
 5. Do podpisania umowy o zatrudnieniu z członkiem Zarządu uprawniony jest Prezes Zarządu, natomiast w przypadku umowy o zatrudnieniu Prezesa Zarządu, umowa podpisywana jest przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, śmierci członka Zarządu lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracę Zarządu koordynuje Prezes.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów działania Fundacji oraz przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji (w tym finansowych),
  • wydawanie zarządzeń i uchwalanie regulaminów w sprawach wewnętrznych Zarządu,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
  • sprawowanie bieżącego i ogólnego zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i zapisów,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  • składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  • wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

§18

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, przeważa głos Prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał oraz w miarę potrzeb. O posiedzeniu zarządu muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy jego członkowie.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 15 kwietnia zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w ciągu jednego roku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 30.000,- zł / trzydzieści tysięcy zł/, do ważności transakcji wymagana jest zgoda Rady Fundacji, wyrażona w formie uchwały.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§20

 1. Decyzje w sprawie :
  • zmian w statucie, w tym również zmian celów Fundacji,
  • połączenia Fundacji z inną fundacją,
  • likwidacji Fundacji

podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

 1. W razie śmierci Fundatorów, w/w decyzje podejmuje Rada Fundacji.

§21

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji bądź osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji, Likwidator przekazuje organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

§22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.